Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden


De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik, en de toepassing van de door Bomarine geleverde producten en/of diensten. Bomarine is dan ook niet aansprakelijk voor welke soort schade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van geleverde artikelen.
De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken binnen 2 dagen schriftelijk (via e-mail) aan Bomarine te melden.
Bomarine aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten. Tevens sluit Bomarine iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet of grove schuld.

 

Levering

Alle prijzen vermeld op de site zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten binnen Nederland.
Bij bestelling worden de verzendkosten automatisch door de software berekend en duidelijk vermeld in de winkelwagen aan het totaal toegevoegd.
Voor verzending buiten Nederland gelden andere tarieven. Deze zullen aan de koper door worden gegeven voordat de bestelling in behandeling zal worden genomen. Bomarine behoudt het recht verzendkosten achteraf in rekening te brengen.
Termijn voor levering is 2 tot 5 werkdagen. Deze is indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een vaste termijn. De uiteindelijke levertijd zal in de regel de 30 dagen niet overschrijden, tenzij anders aangegeven of in geval van overmacht. Indien de levertijd de opgegeven termijn overschrijdt, zal Bomarine de consument daarvan in kennis stellen. De consument krijgt dan de mogelijkheid om zonder verdere kosten van de koop af te zien. Eventuele gedane betalingen worden dan zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen, aan de consument terugbetaald.
De door Bomarine opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat de volledige betaling van de klant is verwerkt.
Zodra de te leveren producten aan de verzender zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper. Beschadigde goederen dienen binnen 2 dagen na ontvangst van de zending telefonisch of per e-mail te worden gemeld.
Bomarine draagt nimmer de verantwoording voor de retourzending en kan hier ook nimmer voor aansprakelijk gesteld worden. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na telefonisch overleg of bevestiging per e-mail. Gedane betalingen worden dan zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen, aan de consument terugbetaald.

Prijzen


Alle prijzen vermeld op de site zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Binnen
en buiten Nederland behoudt Bomarine het recht verzendkosten op de factuur in rekening te brengen. Voor zendingen naar het buitenland geven wij de koper een opgaaf van de verzendkosten voordat de bestelling in behandeling genomen wordt.
Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor om alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk kenbaar te maken. Gedane betalingen worden dan zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald.

Garantie


Bomarine garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. Indien van toepassing wordt de garantie verstrekt welke de fabrikant aan Bomarine verstrekt. Deze garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering, tenzij anders overeengekomen.
Indien de geleverde zaken niet voldoen aan deze garantie zal Bomarine de klacht beoordelen. Indien deze gegrond blijkt zal Bomarine het artikel binnen redelijke termijn na ontvangst van het artikel in een redelijke of de nog bruikbare originele verpakking, herstellen of vervangen.
Deze genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Bomarine, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is, dan wel consument aan Bomarine geen gelegenheid of tijd heeft gegeven voor onderzoek en herstel van het gebrek.

Aansprakelijkheid


Indien de door Bomarine geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Bomarine jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder Garanties is geregeld.
Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Bomarine beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs. Dit is niet van toepassing indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

Vragen? Neem contact met ons op.

 

Uw winkelwagen

 x 

Winkelwagen is leeg

BOMARINE Innovative Sailing Solutions
TEL: 085-4011579
FAX: 084-8362665
MOB: 06-14023357 
info@bomarine.nl
info@bomarine.nl
Postbus 321
2270 AH Voorburg

BTW: NL002042482B11
IBAN: NL04 ABNA 0457 6993 53
KvK: 28109303